Masaryčka - výzva opozičních zastupitelů Prahy 1 primátorovi Zdeňku Hřibovi

Masaryčka - výzva opozičních zastupitelů Prahy 1 primátorovi Zdeňku Hřibovi

Masaryčka - výzva opozičních zastupitelů Prahy 1 primátorovi Zdeňku Hřibovi

Pirátští zastupitelé Prahy 1 ve spolupráci s kolegy z Prahy 1 Sobě, Zelená Pro Jedničku a z Liberálně ekologické strany zaslali dne 29. dubna 2020 výzvu primátorovi Zdeňku Hřibovi, aby se odvolal v územním řízení na výstavbu Penty u Masarykova nádraží.

Vážený pane primátore,

obracíme se na Vás s žádostí ve věci rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Polyfunkční objekt Masaryk Centre 1, včetně připojení na technickou infrastrukturu Praha, Nové Město, ul. Na Florenci“ vydaného dne 17. 4. 2020 Stavebním úřadem Městské části Praha 1. Vzhledem k tomu, že naše níže podepsané strany a volební uskupení se v současné době nacházejí v opozici, a nemají tak přímý ani zprostředkovaný vliv na výše uvedené řízení, a poté, co jsme se tímto tématem zabývali dne 10.3.2020 na zastupitelstvu MČ Praha 1, aniž by se nám podařilo přimět stávajícího starostu ing. Petra Hejmu, aby v řízení začal hájit zájmy Městské části Praha 1 a jejích občanů, dovolujeme si obrátit se na Vás formou této výzvy s naléhavou a bezodkladnou žádostí o využití práva podat proti výše uvedenému rozhodnutí odvolání, a to z titulu účastníka řízení, kterým je hl. města Praha.

Masaryčka

Ve výše uvedeném územním řízení došlo k řadě krajně sporných postupů, jako například že oznámení o zahájení řízení nebylo vyvěšeno na úřední desku, úřad upustil od ústního jednání a ohledání na místě, všechny spolky hájící veřejný zájem a účastnící se předchozího řízení o EIA byly z řízení vyloučeny, všichni sousedé z řad občanů Prahy 1 byli z řízení vyloučeni aj. Těmito kroky, které si ve svém souhrnu nelze vyložit jinak než jako snahu o utajení věci před osobami dotčenými stavbou (potenciálními účastníky řízení) i před veřejností, byla zásadně narušena transparentnost řízení, která je stěžejní právě u takto důležité a sporné stavby. Tato stavba má totiž potenciál významným způsobem ovlivnit celou Prahu, a to sociálně i ekologicky, zejména pochopitelně stále se vylidňující centrum našeho města.

Masaryčka

Z vydaného územního rozhodnutí je patrné, že umísťovaná kancelářská novostavba a celý související projekt centrální obchodní čtvrti (Central Business District) nesplňují podmínky a úkoly předepsané Zásadami územního rozvoje HL. m. Prahy a vykazují řadu rozporů s právními předpisy a veřejným zájmem. Proto Vás žádáme v rámci odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby podrobit přezkumu i závazná stanoviska dotčených orgánů statní správy, a to především stanoviska odborů památkové péče, životního prostředí a územního rozvoje MHMP, která vykazují dle našeho názoru četné vady a jsou z hlediska obhajoby veřejných zájmů velmi nepřesvědčivá.

Masaryčka

Děkujeme, že vyhovíte naší naléhavé žádosti a zastanete se jak práva obyvatel Městské části Prahy 1 na účast v územním řízení, tak našeho společného práva na zdravé životní prostředí, na ochranu Pražské památkové rezervace UNESCO, tj. celkově práva na trvale udržitelný rozvoj centra Prahy.

Se srdečným pozdravem zastupitelé MČ Praha 1:

Piráti: David Bodeček, Jitka Nazarská, Pavel Nazarský, Tomáš Vích

Praha 1 Sobě: Vladan Brož, Pavel Čižinský, David Skála, Martin Špaček, Valerie Clare Talacková,

Zelená Pro Jedničku: Petr Kučera

LES: Martin Kotas

Masaryčka

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články