Otevřený dopis Davida Bodečka starostovi Prahy 1 ve věci řešení nefunkčního a personálně podhodnoceného úřadu

Otevřený dopis Davida Bodečka starostovi Prahy 1 ve věci řešení nefunkčního a personálně podhodnoceného úřadu

Mgr. Pavel Čižinský

Starosta městské části Praha 1

Praha sobě

Otevřený dopis starostovi Prahy 1 ve věci řešení nefunkčního a personálně podhodnoceného úřadu

Vážený pane starosto, milý Pavle, Vážení kolegové radní, Vážení kolegové zastupitelé, Vážení kolegové úředníci, Drazí spoluobčané Prahy 1, Milí sousedé,

zhodnotil jsem svůj jeden rok ve funkci radního pro majetek a bytovou politiku, a zároveň i spolupráci uvnitř koalice, a proto jsem se rozhodl sepsat tento otevřený dopis. V poslední době se některé mé představy a plány, které vycházely z mého rozhodnutí zastávat funkci radního Prahy 1, rozcházejí s realizací a postupy, která jsou kolektivním výsledkem a prezentací naší radnice. Stejně tak odlišné jsou i některé mé vize na realizaci plnění mých plánů v rámci gesce majetku. Čím dál častěji se bohužel rozcházím s některými kolegy i v tom, jak by měla fungovat radnice Prahy 1. Zároveň musím s lítostí konstatovat, že radnice Prahy 1 v současné chvíli nefunguje tak, jak by měla. Za rok naší společné práce bychom měli být mnohem dále a uvědomuji si, že i já mám značný podíl na celkovém výsledku. I přes moji věcnou kritiku, bych rád uvedl, že současná koalice pro mě představuje to nejlepší uspořádání sil, které mohlo po volbách na Praze 1 vzniknout a lidsky si vážím spolupráce se všemi kolegy v koalici, ale i těch z opozice.

Vzhledem ke všem výše uvedeným důvodům, tě Pavle vyzývám k řešení následujících 10 problematických záležitostí, o jejichž akutní řešení jsem v minulosti žádal i koaliční partnery. Bohužel se mi do teď nedostalo dostatečné podpory.

Pokud tyto mnou uvedené zásadní požadavky nebudou vyřešeny do 17. 12. 2019, rezignuji na post radního pro majetek.

 1. Apeluji na vyřešení tristní situace s demotivovaným tajemníkem úřadu, který má v gesci celkový chod úřadu a odpovědnost za personální situaci zde. Jedná se například o obecně vleklý problém ukončování pracovních poměrů s klíčovými zaměstnanci bez předchozí konzultace v rámci koaličních partnerů.
 2. Stejně tak žádám o nastavení jasných pravidel pracovněprávních poměrů zástupců tajemníka úřadu a nastavení vhodné formy spolupráce s nimi.
 3. Dovoluji si požádat o vyřešení tristní personální situace na celém úřadě a vysvětlení průběhu vyhodnocení výběrového řízení na vedoucího hospodářské správy a jak byla nastavena kritéria výběru. Vybírat z jednoho zájemce toho nejlepšího nepovažuji za správné. Co se týče jednotlivých personálních záležitostí, podrobně je rozepisuji níže:
  • je nezbytné vyřešení poddimenzovaného personálního obsazení na právním oddělení a nelogické nastavení systému odměňování pro jednotlivé odbory a oddělení v rámci úřadu,
  • žádám o zřízení pracovní pozice, která bude mít na personálním oddělení na starosti nábor nových zaměstnanců. Bez této pozice není úřad schopný nabírat zkušené úředníky,
  • dále je nutné zajistit dostatečný počet zaměstnanců na oddělení veřejných zakázek, kdy se nastalou personální situací, stejně jako tomu je u právního oddělení, velmi oslabuje chod odboru majetku,
  • personálně poddimenzovaný majetkový odbor v podstavu o 9 osob destabilizuje gesci, nad kterou mám dohled. Tímto požaduji 1 právníka na celý odbor a dalšího 1 absentujícího právníka na oddělení koordinace s SVJ, které zastřešuje dokončovací proces s privatizací bytů. Zároveň je v majetkovém odboru nutné zřídit 1-2 pracovní pozice na vymáhání pohledávek,
  • na oddělení bytů a nebytových prostor je nezbytně nutné navýšit personální stav o 3 referenty. V současnosti je totiž zcela zastaven proces exekučních a dědických řízení a vyklízení nebytových prostor,
  • podobná situace je na oddělení technicko-provozní, kde žádám o zajištění zaměstnaneckého poměru pro 1 referenta, který bude zpracovávat dokumenty do elektronických systémů. V oddělení správy nemovitostí je nutné doplnit 3 referentská místa.
 4. Požaduji také nastavení férových a profesionálních procesů na oddělení vnějších vztahů ("PR oddělení"), které kontinuálně nepracuje na rovnoměrném vytváření pozitivního mediálního obrazu všech členů koalice dle volebního výsledku, což škodí zejména klubu Pirátů.
 5. Opakovaně po roce spolupráce žádám o podepsání programového prohlášení rady v původní verzi z konce roku 2018 a stanovení si klíčových cílů. Mimojiné žádám i o nastavení pravidelných jednání v koalici, dle nastaveného časového harmonogramu.
 6. Apeluji na podporu přípravy nové bytové koncepce zaměřené primárně na občany Praha 1 a dokončení procesu privatizace a předložení konkrétních stanovisek koaličních partnerů.
 7. Žádám, aby problematika grantů na opravu domovního fondu zůstala pod gescí radního pro majetek a byla po celé volební období dostatečně finančně podpořena, s minimální přidělenou finanční částkou 20 mil. Kč na jeden rok.
 8. Dále žádám o dokončení procesu privatizace u vybraných desítek případů, u nichž proces privatizace pokročil a měl by být dokončen.
 9. Žádám o předložení koncepce, která povede ke ztransparentnění a zefektivnění celého chodu úřadu Prahy 1.
 10. Na závěr žádám, aby již žádným způsobem nebylo zasahováno do mojí gesce, např. v záležitosti výběrového řízení na ostrahu Polikliniky Palackého.

Předem velice děkuji za vyřešení všech těchto deseti bodů, které považuji za zásadní pro moje další setrvání ve funkci radního.

David Bodeček

radní pro majetek městské části Praha 1

Odkazy

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články