Výzva Pirátů Praha 1 Radě hlavního města Prahy

Výzva Pirátů Praha 1 Radě hlavního města Prahy

Jak obhájit neobhajitelné? Na náměstí nelze stavět proti vůli občanů, beze změny územního plánu a v rozporu s charakterem lokality.

Vážení radní hlavního města Prahy, dovolujeme si Vás takto veřejně oslovit s výzvou, abyste velice zodpovědně zvážili a prověřili všechny argumenty pro a proti výstavbě nového domu na náměstí Miloše Formana, jak žádá investor WIC Prague a.s. dle projektu TaK Architects s.r.o. nazvaný „Staroměstská brána“ v aktuálně podané žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Záměr zcela bezprecedentně v režimu netransparentní „participace“, v rozporu se závazným Regulativy funkčního a prostorového uspořádání území hlavního města Prahy a navzdory veřejnému odporu, který už jednou posbíral v petici v roce 2017 celkem 2000 podpisů a aktuálně v nové petici sbírá podpisy znovu, usiluje o výstavbu nové budovy na náměstí v památkové rezervaci na základě chybného závazného stanoviska odboru územního rozvoje MHMP.

Participace

Nestandardně samotným investorem organizovaná “participace” s občany proběhla formou dotazníku s předem zvolenými otázkami i škálou odpovědí. O tom, jestli se má nebo nemá na náměstí stavět, v ní však nepadlo ani slovo. Nyní investor a jeho architekt výsledky “participace” prezentují tak, že proti výstavbě na náměstí nikdo neprotestoval. Místní již ale jednou v roce 2017 v počtu 2000 podpisů jasně řekli, že si zástavbu posledních volných veřejných prostor v hustém centru nepřejí a aktuálně organizují petici novou.

„Transformační“ stabilizované území

Závazné stanovisko odboru územního rozvoje MHMP obhajuje neobhajitelné - možnost stavět na veřejném prostranství. Celou argumentaci zakládá na nedoloženém svévolném tvrzení, že piazzeta hotelu InterContinental, od roku 2018 Náměstí Miloše Formana, je tzv. transformačním územím. Není a takový postup je nezákonný. Transformační a rozvojová území jsou jednoznačně definována zásadami územního rozvoje či územním plánem. Hotel InterContinental a jeho okolí jsou dle územního plánu stabilizovaným územím (území bez koeficientu). Viz Prostorová regulace. Náměstí Miloše Formana je dle územního plánu nezastavitelným územím. Odbor územního rozvoje v argumentaci obhajující výstavbu na náměstí využívá podmíněně přípustné využití plochy DU (urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, veřejná prostranství) a to možnost kompenzace nově zastavěných ploch jejich nahrazením v přilehlé funkční ploše. Zastavovat veřejné prostranství formou kompenzace lze však pouze v transformačních či rozvojových území, nikoli stabilizovaných. Viz str. 24 textové části územního plánu.

Charakter lokality

Klíčovou otázkou k posouzení přitom je, zda komerční prosklené objekty prodejen „Concept store“ a „Brand store“, které navazují na necitlivou architekturu hotelu a které svou solitérní polohou na náměstích konkurují jak Staronové synagoze, tak dalším sakrálním stavbám v okolí, nejsou v rozporu s charakterem lokality, která je typická blokovou cihlovou zástavbou s domy s okny, sedlovými střechami a tradičním architektonickým tvaroslovím. Tím se odbor územního rozvoje MHMP ve svém stanovisku ale vůbec nezabýval.

Záměr vlastníka stavět na úkor veřejných prostranství spolu s nezákonným postupem odboru územního rozvoje v rozporu se zájmy obyvatel a města jsou opravdu nebezpečným a nepřípustným precedentem.

Olga Sklenářová

předsedkyně Místního sdružení Pirátů Prahy 1

31.1. 2021

Příloha

Výkres č. 4. Plán využití ploch

Výkres č. 37. Vymezení zastavitelného území

Nový dům na náměstí Miloše Formana?

Pohled

Situace

Současný stav volného náměstí Miloše Formana bez domu

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články