PRAHA 1 - zprávy z kanceláře radního pro majetek a bytovou politiku Davida Bodečka. (3/2019).

PRAHA 1 - zprávy z kanceláře radního pro majetek a bytovou politiku Davida Bodečka. (3/2019).

PAMÁTKA ROKU 2018 – krajské kolo jsme vyhráli a postupujeme s I. etapou opravy bastionu č. 8 (Strahovská ulice, Dlabačov, parc. č. 296, 297, 298, k.ú. Hradčany, Praha 1) do celorepublikového finále.

Velká pochvala směrem k Odboru technické a majetkové správy MČ Prahy 1 za realizaci opravy - jmenovitě technikům Pavlu Hruškovi a Jiřímu Hudečkovi.

Poděkování směřuji i k Ing. Jindřišce Jakešové z Oddělení územního rozvoje a to za zajištění dotace z Ministerstva kultury ČR.

Zprávy z kanceláře radního pro majetek a bytovou politiku

V roce 2018 byla Městskou částí Praha 1 opravena první část bastionu č.8 na Hradčanech. Bastion vznikl ve 2. polovině 17. století jako součást nového fortifikačního systému Malé Strany a Hradčan. Byl zbudován jižně od Strahovské brány, která byla na konci 19. století zbořena. Bastion má tradiční podobu tvořenou cihelným lícovým zdivem a lomovým opukovým kamenivem s opracovanými pískovcovými bloky. Některé části jsou omítané. V rámci řešení havarijního stavu bastionu byla odstraněna vegetace ve zdivu a poškozené a zvětralé zdivo. Degradovaná omítka byla nahrazena váp ennou te nkostěnnou omítkou a bylo provedeno očištění a oprava nezvětralé omítky. Zcela rozpadlé opukové zdivo bylo nahrazeno plnými pálenými cihlami. Trhliny ve zdivu byly vyčištěny a opětovně zatmeleny. Původní kamenné prvky hradby byly restaurátorsky opraveny, havarijní pískovcové kusy byly nahrazeny novými. Nezbytné bylo upravit i terén v kontaktu se zdí bastionu a nově spádovat tak, aby dešťová voda nestékala ke zdi. V horní části bastionu byla do štěrkového lože uložena betonová dlažba, která svedla vodu od zdi do povrchového kanálu. Provedené sanační práce mají předejit další destrukci a zajistit zachování historické matérie. Práce byly realizovány n a n&aacu te;klady Městské části Praha 1. Ministerstvo kultury poskytlo dotaci ve výši 2 375 000,- Kč v rámci Programu regenerace MPR a MPZ.

Zprávy z kanceláře radního pro majetek a bytovou politiku

Celková cena za obnovu bastionu a to včetně průzkumů, restaurátorských záměrů, projektové dokumentace a inženýrské činnosti činila 8,5 mil. Kč vč. DPH.

Zprávy z kanceláře radního pro majetek a bytovou politiku

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu