Bez bariér nebude Praha 1 skanzenem

Chceme, aby se Praha 1 opět stala dobrou adresou. Praha 1 přístupná všem. Při odstraňování bariér budeme usilovat o odstranění diskriminace veřejným prostorem. Bezbariérovost prostředí, budov a dopravy je nezbytná pro všechny naše občany. O bezbariérovost se budeme zasazovat ve spolupráci s nestátními organizacemi i státními institucemi, s lidmi se zdravotním postižením, s rodinami s dětmi, seniory, s lidmi po úrazech, i se všemi ostatními. Chceme, aby měli obyvatelé Prahy 1 možnost uspokojit většinu svých potřeb v docházkové vzdálenosti od místa svého bydliště. Každá čtvrť by měla nabídnout svým obyvatelům kvalitní občanskou vybavenost včetně škol, zdravotnických zařízení, obchodů, služeb a také pracovní příležitosti, dostupnou veřejnou hromadnou dopravu, volnočasové aktivity a dostatek zeleně. Praha 1 čelí vylidňování. Je plná hotelů nebo prázdných investičních bytů. Růst cen nájemného i cen vlastnického bydlení je nejvyšší z celé Prahy. Je důsledkem rozšíření krátkodobých pronájmů a spekulací s nemovitostmi. Budeme usilovat o zastavení tohoto negativního trendu.

Město krátkých vzdáleností

 • Budeme prosazovat princip, podle kterého budou mít obyvatelé naší městské části služby, obchody, vzdělávání i další vybavenost v pěší dostupnosti od svého bydliště. Proto budeme usilovat o vytvoření odpovídající prostupnosti města a přístupnosti pěšky, MHD i na kole s důrazem na bezbariérovost pro rodiny s kočárky, osoby s postižením a hůře pohyblivé občany zejména vyššího věku. To je základ pro kvalitní využití času a dobré sousedství.

Územní plánování

 • Připravíme dlouhodobou strategii udržitelného rozvoje Prahy 1, kterou rozpracujeme do konkrétních a srozumitelných dílčích cílů. Zajistíme, aby se na její tvorbě aktivně spolupodíleli i místní obyvatelé, budeme jim naslouchat. Tím dosáhneme té nejlepší garance pro její realizaci.
 • Budeme usilovat o územní plán pro Prahu 1 s takovými podmínkami, které zajistí vznik vyváženého mixu žádaných funkcí a neumožní výstavbu, která by mohla mít negativní dopady na kvalitu bydlení místních.
 • Důraz klademe i na vzhled a účelnost veřejných prostranství: náměstí, průchody, plácky, parky i venkovní hřiště jsou místa, která nesmí umožňovat zastavění, protože jsou základní kostrou každého zdravého města.
 • Prosazujeme jasná pravidla pro všechny - regulační plány by se stejně jako v jiných metropolích měly stát samozřejmostí. Jen tak lze naplánovat zdravé a vyvážené sousedství. Už žádná megalomanská obchodní či administrativní centra a byty pro krátkodobé ubytování. Regulační plán jako veřejná dohoda všech o podobě Prahy 1.

Přátelská veřejná prostranství

 • Budeme vyžadovat, aby se investoři a developeři podíleli na zkvalitňování prostředí, v jehož okolí staví.
 • Budeme podporovat ekologické varianty “zelených” rekonstrukcí (střechy, fasády, vsakování srážkového vody atp.). Díky tomu bude naše městská část lépe dýchat.
 • Veřejné bezbariérové toalety zdarma jsou normou moderního města.
 • V kontextu potřeb obyvatel zkultivujeme veřejné prostory kvalitními lavičkami, bezbariérovými toaletami, odpadkovými koši, pítky a dalším mobiliářem. Budeme je pravidelně kontrolovat, udržovat a zvelebovat.
 • Při stavební činnosti v památkové rezervaci budeme důsledně apelovat a dohlížet na dodržování všech platných právních předpisů. S kvalitou stavby budeme sledovat i dopad na danou lokalitu. Obecný zájem je pro nás rozhodujícím kritériem.
 • Veřejná prostranství musí být nejen čistá a bezpečná, ale také dobře sloužit svému účelu – ať už jako místa pro sousedská setkávání, aktivní trávení volného času nebo jako místa reprezentativní. Chceme, aby Praha 1 byla pro své obyvatele maximálně příjemná.
 • Při zvelebování veřejných prostranství budeme klást důraz na navyšování podílu zeleně, stromů, které zajistí v létě stín a chládek. U zpevněných ploch budeme volit takové povrchy, které umožňují vsakování. Ve spolupráci s odborníky budeme vysazovat druhy zeleně vhodné pro dané stanoviště a nenáročné na údržbu (např. suchomilné trvalky, květnaté louky).

Bezbariérová Praha 1

 • Chceme bezbariérovou Prahu 1. Objekty a komunikace musí být přístupné všem, lidem na vozíčku, rodinám s kočárky, hůře pohyblivým občanům. Při plánování i úpravě veřejných prostranství a budov budeme klást důraz na bezbariérovost a snadnou pohyblivost pro pěší.
 • Budeme iniciovat vznik Komise pro bezbariérovou Prahu 1, jejímiž členy budou ti, pro které je bezbariérovost nutností normální života a dále odborníci, kteří budou připomínkovat nové i stávající využití veřejného prostoru tak, aby se v Praze 1 všem žilo pohodlně a zdravě. Zastavíme diskriminaci veřejným prostorem.
 • Provedeme analýzu bezbariérovosti veřejného prostoru a budeme podporovat programy mobility. Vytvoříme strategický plán udržitelné bezbariérovosti ve spolupráci s dotčenými osobami a nestátními organizacemi i státními institucemi.
 • Zmapujeme potřeby obyvatel, navrhneme a zrealizujeme výstavbu veřejných bezbariérových toalet zdarma.
 • Budeme apelovat na Magistrát, aby co nejdříve naplnil své závazky z Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praha. V Praze 1 je sedm stanic metra, přičemž do stanice Staroměstská a Malostranská stále není vybudován výtah. Budeme usilovat o začlenění bezbariérovosti petřínské lanové dráhy do uvedené koncepce.