Každý má právo bydlet i podnikat, chceme být řádnými hospodáři a také partnery společenství vlastníků

V oblasti bytové politiky budeme usilovat o zajištění kvalitního bydlení a podporu dlouhodobých rezidentů Prahy 1, i o zachování domovního fondu městské části v dostatečném rozsahu. Naší vizí je dostupnost cenově přijatelného důstojného bydlení pro všechny skupiny obyvatel Prahy 1. Primární pomoc v bytové nouzi potřebují ohrožené skupiny, kterými jsou rodiny s malými dětmi včetně rodin samoživitelek a samoživitelů, osoby se zdravotním postižením a zejména občané vyššího věku. Pomoc potřebují i absolventi škol. Stejně tak generace středního věku a sociálního statutu, která je také zasažená vysokými finančními náklady na život v centru našeho hlavního města. Bytová politika by měla být spíše o podpoře trvale žijících obyvatel než o maximalizaci finančního zisku do rozpočtu Prahy 1 z pronájmů obecních bytů. Pronájmy obecních nebytových prostor musí zohledňovat potřeby občanů žijících v dané lokalitě. Je nezbytné obsazovat tyto prostory nájemci, jejichž provoz nebude výrazně omezovat komfort života místních občanů. Budeme upřednostňovat zájmy obyvatel naší městské části, zvýhodňovat nájemce s nabídkou zajišťující občanskou vybavenost. V případě, že je nebytový prostor součástí jakéhokoliv společenství, bude pro radnici konzultace jeho využití se zástupci společenství samozřejmostí. V rámci budoucích nájmů se nebojíme nastavovat takové podmínky, které zvýhodní i dlouholeté a bezproblémové uživatele nebytových prostor. Vážíme si spolehlivosti a odpovědného přístupu.enosti, efektivnosti, digitalizace a participace správu Prahy 1 pro občany více zprůhledníme a zjednodušíme.

Bydlení a obecní byty

 • Vytvoříme Kontaktní centrum bydlení, ve kterém bude našim občanům poskytováno poradenství v souvislosti s bytovou problematikou na Praze 1.
 • Bydlení musí být dostupné pro všechny občany z Prahy 1, nikoli pouze pro sociálně slabší či prominenty. Při správě obecního bydlení zohledníme všechny legislativní aspekty i zájmy dlouhodobých rezidentů. Vytvoříme novou koncepci využití obecních bytů a jejich přidělování tak, aby primárně sloužily občanům Prahy 1. Na základě toho budou koncipovány podmínky výběru. Už žádná výběrová řízení na nejvyšší nájemné, kdy některé byty následně neslouží k bydlení, ale k nelegálnímu podnikání.
 • Budeme realizovat pasportizaci obecního bytového fondu. Byty je nutné rekonstruovat, část jejich vybavení vyměnit a jejich počet navyšovat. Mnohé obecní byty s dlouhodobými nájemci nesplňují běžné standardy 21. století.
 • Vytvoříme plán výstavby nových bytů, a to z volných půdních prostor, z dlouhodobých prázdných nebytových jednotek a z prostor v prázdných domech (např. Černá 1505/10, Senovážné nám. 2088/10a, Hybernská 1011/28, Na Poříčí 1062/35 – 1061/37, Na Poříčí 1758/14 – 1042/16). Chceme, aby se historické objekty rekonstruovaly citlivě s důrazem na jejich architektonickou hodnotu.
 • Obnovíme projekt startovacích bytů pro mladé, který dlouhodobě hájíme a prosazujeme.
 • Budeme myslet také na pronájmy bytů pro vybrané profese zásadní pro fungování městské části jako jsou pedagogické, zdravotnické, sociální, policejní, strážnické či úřednické.
 • Pro zájemce zavedeme inovativní způsob koordinace výměny obecních bytů mezi nájemníky. (možnost výměny většího bytu za menší a podobně).
 • Přijmeme opatření k zamezení podvodů a diskriminace při přidělování obecních bytů. Zajistíme, aby se obecní byty přidělovaly na základě předvídatelných, průhledných a srozumitelných pravidel.
 • Budeme aktivně postupovat v případě neplatičů a osob užívajících obecní byty v rozporu s nájemními smlouvami a s právními předpisy ČR.
 • Budeme prosazovat institut „domovnictví“ v nám svěřených domech, podpoříme zavedení nových technologií spojených se správou budov a zaměříme se na opatření vedoucí k úsporám spotřeby energií a vody.
 • Ve spolupráci s veřejností zahájíme diskuzi nad budoucí změnou využití současných hotelů umístěných v obecních prostorách tak, aby v těchto klidových zónách mohly vznikat malometrážní byty (ulice Haštalská, Anežská, a další).
 • Městská část Praha 1 získala z prodeje bytů více než 1 miliardu korun českých. Tato částka je určena na rozvoj a opravu bytového fondu, a její hodnota je výrazně snižována inflací. Využijeme ji na opravy obecních bytů a jejich novou výstavbu.

Správa a využití obecních nebytových prostor

 • Nebytové prostory ponecháme v majetku Prahy 1. U prázdných prostor nastavíme koncepci jejich využití a oprav. Při opravách budeme klást důraz na hospodárnost, efektivnost a účelnost a také užitečnost a udržitelnost jejich úprav a následných pronájmů. Prostory vyžadující komplikovanou rekonstrukci nabídneme nejdříve k pronájmu. Nájemné bude po realizaci úprav nájemcem až do výše odsouhlasené ceny odpuštěno.
 • Pravidelně budeme kontrolovat naplňování smluvních podmínek a právních předpisů u stávajících pronájmů.
 • Oživíme podnikatelské prostředí. Naší prioritou je pokrytí Prahy 1 dostatečnou nabídkou rezidenty žádaných provozoven a služeb. Naším cílem je živá městská část, ne ulice plné zaprášených výloh a vizuálního smogu.
 • Provedeme pasportizaci nebytových prostor. Zveřejníme přehledný seznam volných nebytových prostor, který budeme pravidelně aktualizovat s uvedením základních identifikačních informací. Pro zmapované nevyužívané nebytové prostory budeme aktivně hledat využití ve prospěch stálých obyvatel naší městské části.
 • Vytvoříme koncepci, která stanoví srozumitelná transparentní pravidla pro pronájem nebytových prostor na všech úrovních pro realizaci schválených záměrů a vyhlašování výběrových řízení. (při prodlužování stávajících nájemních smluv, při uzavírání nových smluv, při jejich převodu na jinou fyzickou nebo právnickou osobu apod.),
 • Na základě aktuálně schválených záměrů a vyhlášených výběrových řízení zveřejníme, a to na speciální webové stránce Prahy 1, aktuální informace z Úřední desky Prahy 1 týkající se nabízených prostor. Zpřehledníme tak současnou prezentaci pro zájemce a potenciální nájemce, která by je měla motivovat, aby se ucházeli o nabízené prostory.
 • Vymezíme lokality, v nichž se primárně bude soutěžit o volné nebytové prostory za nejvyšší nabídnuté nájemné. Ve zbývající části Prahy 1 bude upřednostněna občanská vybavenost se službami, po kterých zde žijící občané volají a které v dané lokalitě chybí.
 • Zmapujeme objekty a stanovíme podmínky ke krátkodobému využití obecních prostor pro činnost spolků a zájmových uskupení z Prahy 1. Důraz budeme klást na přístupnost těchto objektů pro všechny.
 • Zamezíme “přepronajímání” nebytových prostor v neprospěch MČ Praha 1 a budeme snižovat počet “přeprodejů” společností nájemců k v minulosti výhodně uzavřeným nájemním smlouvám.
 • Zrevidujeme nájemní smlouvy s nevýhodným nájemným pro MČ Prahu 1 u lukrativních komerčních prostor, které byly v minulosti uzavřeny na desítky let bez možnosti úpravy cenové politiky.
 • Nastavíme mechanismus k minimalizaci provokativních nabídek v rámci soutěží na pronájem prostor cílených k odstranění konkurence.
 • Nechceme již žádné netransparentní pronájmy prostor k jiným než zkolaudovaným účelům.

Partnerství se společenstvími vlastníků

 • Společenství vlastníků (SVJ) a bytová družstva (BD) budeme brát jako rovnocenné partnery. Společnými silami zajistíme kvalitnější život občanů trvale žijících v Praze 1.
 • Nastavíme koncepci spolupráce a koordinace s příslušnými SVJ při opravách obecních bytů a nebytových jednotek, při umisťování nájemníků do těchto prostor, při vypisování všech záměrů a jejich vyhodnocování. Vážíme si cenných zkušeností členů SVJ s nájemníky.
 • Za Prahu 1 vytvoříme a budeme pravidelně aktualizovat seznam kontaktů na odpovědné osoby pro komunikaci se Sdruženími vlastníků nemovitostí, jichž je Praha 1 členem. Vedení těchto orgánů bude obeznámeno s odpovědnou osobou z Prahy 1 zajišťující přípravu veškerých smluv k pronájmům a kontrolu jejich plnění; s osobou technika odpovědného za provozně – technické záležitosti; s osobou dohlížející na procesní záležitosti při účasti v daném orgánu – např. při rozhodování mimo zasedání - „per rollam“; s osobou, která přes správcovskou společnost na zasedání SVJ zastupuje Prahu 1. Tento souhrnný seznam bude při změnách aktualizován a rozesílán předsedům SVJ. Budeme pracovat na systému, aby do budoucna byla za Prahu 1 stanovena pro komunikaci se SVJ pouze jedna osoba.
 • Budeme prosazovat, aby v případě zájmu Praha 1 doporučila a byla nápomocná při koordinaci výběru profesionálního předsedy v těch SVJ, ve kterých se nenajde pro tuto funkci zájemce mezi členy SVJ. V případě zájmu budeme nápomocni i bytovým družstvům na území Prahy 1.
 • Zájemcům ze SVJ a BD za režijní poplatek umožníme realizovat svá jednání shromáždění nebo schůze v předem vymezených obecních nebytových prostorech. Konání shromáždění nebo schůzí na schodištích považujeme za nedůstojné.
 • Vytvoříme zásady spolupráce mezi Prahou 1 a zájemci z řad SVJ a BD, a to včetně těch, jichž Praha 1 není členem. Pod vedením Prahy 1 se zástupci budou pravidelně setkávat a předávat si rady a zkušenosti. Dáme impuls k vytvoření webové stránky s podpůrnými materiály a radami pro vedení výborů a informacemi pro jednotlivé členy SVJ a pro představenstva a členy BD sídlících na území Prahy 1.
 • Budeme prosazovat, aby se zvolení členové Zastupitelstva, v případě zájmu SVJ, svojí aktivní účastí při jejich jednáních, seznamovali s procesy a aktuálními problémy, které tíží jeho členy.
 • Za účelem rozšíření obecního bytového i nebytového fondu na území Prahy 1, v případě zájmu, finančně podpoříme rekonstrukce částí domů ve vlastnictví SVJ výměnou za prostory, které následně budou sloužit k obecnému prospěchu (např. opravíme střechu výměnou za adekvátní část půdního prostoru).
 • Budeme promptně řešit problematiku „dvorečků“ ve svěřené správě Prahy 1.

Transparentnost při využívání obecního majetku

 • Zveřejníme seznam všech domů, bytů a nebytových jednotek ve správě Prahy 1 na webových stránkách.
 • Vytvoříme etický kodex a zásady řádného užívání obecních bytů a nebytových jednotek.
 • Pro uživatele obecních bytů vytvoříme aplikaci nebo portál, do kterého bude možné zadat požadavek na opravu, zaslat žádost o změnu některých údajů (kontaktní informace, počet osob v bytě, výše záloh), vyžádat si některé údaje o bytě či placení nájemného, napsat stížnost na situaci v domě či poskytnout zpětnou reakci na úředníky.
 • Zajistíme zefektivnění správy bytových domů svěřených MČ Praha 1. Zrealizujeme jejich detailní pasportizaci, aby byla k dispozici vstupní dokumentace s technickým stavem a s odhadem nákladů na budoucí opravy. Tyto údaje budou sloužit jako vstupní podklad pro další evidenci technického stavu majetku, jeho aktualizaci a plánování oprav. Budou sloužit také jako podklad pro zajištění dalších průzkumů a vypracování projektů na jednotlivé stavební práce.
 • Okamžitě navážeme na připravené projekty a budeme se zabývat problematikou rekonstrukce celých objektů, např. „polikliniky“ Palackého (Palackého 5), budovy Jáma (Štěpánská 47/V Jámě 12), Staroměstské besedy (Havelská 5), a jiné.
 • Budeme klást důraz na stavební a technický dozor při rekonstrukcích obecního majetku. Praha 1 bude platit pouze za kvalitně odvedenou práci. Bariérová vyhláška je pro nás zásadní a závazná.
 • Zrevidujeme dotační program na opravu domovního fondu a prostřednictvím participace s veřejností ověříme smysluplnost tohoto projektu, zda primárně výrazně pomáhá SVJ a BD při opravách jejich objektů.
 • Vymezíme obecní prostor pro spolkovou činnost, ve kterém bude zajištěna základní podpora spolkovým organizacím registrovaným na území Prahy 1.
 • Budeme vystupovat proti dalšímu rozprodávání obecních bytů. Po pečlivé analýze podpoříme jen ty prodeje bytů, u kterých je vlastnictví pro Prahu 1 nevýhodné; případně, kde se při realizaci prodeje v minulosti stala nespravedlnost. To vše za podmínky předkupního práva budoucí zpětné koupě bytu ve prospěch Prahy 1 za privatizační cenu navýšenou o inflaci v případě prodeje.
 • Naším cílem je nastavení reálného plánu investic pro následující roky tak, aby svěřený majetek Prahy 1 nechátral a v maximální míře byly využity poskytované dotace.
 • Zavedeme systém, prostřednictvím kterého bude Praha 1 upozorňovat v dostatečném předstihu všechny nájemníky na blížící se konec nájemních smluv.
 • Budeme usilovat o efektivní spolupráci s Magistrátem a s Technickou správou komunikací. V lokalitách, kde budou prováděny nehavarijní práce, budeme vyžadovat, aby bylo při stavebních nebo výkopových pracích dosaženo jednotného postupu prací s Prahou 1 a vlastníky přilehlých budov (pokládání optických kabelů, izolace domů proti vlhkosti, výměna gajgrů při kopání do chodníků a přilehlých komunikací). Během úprav budeme dbát na přístupnost náhradních dočasných cest pro všechny obyvatele, nejen pro plně mobilní občany.