Otevřená a moderní radnice

Chceme integrovat služby Prahy 1 do Portálu Pražana a nabízet je v digitální podobě. Uděláme vše pro to, aby se Praha 1 stala jednou z nejtransparentnějších městských částí v Česku. Úřad má být otevřený pro lidi, nikoliv nedobytnou pevností. Občané musí mít k dispozici dostatek informací a nástrojů, aby mohli práci politiků a úředníků kontrolovat. Zapojíme občany do rozhodování, protože věříme, že radnice, která se svými občany nekomunikuje, nemůže dobře fungovat. Pomocí otevřenosti, efektivnosti, digitalizace a participace správu Prahy 1 pro občany více zprůhledníme a zjednodušíme.

Transparentnost s účastí občanů

 • Zavedeme zveřejňování programů a zápisů z jednání Rady a budeme iniciovat zveřejňování podkladových materiálů k jednání Zastupitelstva tak, aby se s nimi mohla veřejnost v předstihu seznámit. Informovaný a angažovaný občan je nejlepším partnerem efektivní státní správy a samosprávy.
 • Budeme prosazovat neanonymní, tedy jmenovité hlasování členů Rady.
 • Zajistíme veřejné projednávání všech petic v příslušném poradním orgánu.
 • Opozice dostane v obecních listech takový prostor, aby se i ona mohla vyjádřit k základním tématům rozvoje Prahy 1, a čtenáři tak získali názorově pluralitní informace.
 • Jmenujeme redakční radu obecních listů z nominantů aktuálně zvoleného Zastupitelstva.
 • Zaktualizujeme Jednací řád Zastupitelstva tak, aby se občané bez výjimky mohli během projednávání vyjadřovat ke všem projednávaným bodům.
 • Prosadíme výrazné posílení role Kontrolního výboru tak, aby byl obsahově kompetentnější přijímat a řešit podněty veřejnosti. Vyrovnáme poměr jeho členů ve prospěch budoucí opozice, kontroly se nebojíme. Naopak zpětnou vazbu vítáme!
 • Budeme prosazovat zřízení komisí pro veřejný prostor a bezbariérovost, pro dotační politiku a EU fondy a pro podporu spolkové činnosti.

Partnerství úřadu s občany – jeho efektivní fungování, včasné poskytování důležitých informací

 • Obíhat mají data, nikoliv lidé – podpoříme zapojení služeb Prahy 1 do Portálu Pražana a budeme prosazovat princip “once-only” /“jednou-jenom”/; nebudeme odobčana opakovaně vyžadovat údaje, které nám již poskytl.
 • Vytvoříme nástroje na minimalizaci front při vyřizování záležitostí na pobočkách radnice: – Umožníme občanům vyřídit si po internetu vše, u čeho zákon výslovně nenařizuje osobní kontakt s úřadem. – V případě, že občan upřednostňuje osobní kontakt s radnicí, upravíme objednávkový systém tak, aby byl pružnější a efektivnější. – Ve spolupráci s pražskou Technickou správou komunikací budeme prosazovat zjednodušení procesu žádostí o zábory tak, aby žadatel nemusel navštěvovat vícero úřadů. – Zajistíme vytvoření radniční aplikace, na kterou bude mít každý občan možnost nahlásit problémy ve veřejném prostoru a radnice je bude aktivně řešit.
 • Umožníme veřejné konzultace k významným bodům územního rozvoje, a to jak elektronicky, tak poštou. Při tvorbě všech plánů budeme dbát na principy participace občanů.
 • Budeme i nadále prosazovat aktivní účast veřejnosti na jednání komisí a výborů.
 • Zavedeme stálé diskuzní fórum městské části, kde budou občané moci komunikovat s politiky, úředníky i mezi sebou o tématech, které se týkají naší městské části.
 • Zřídíme fórum pro mladé a také fórum pro seniory. Budeme realizovat diskuze s našimi komunálními politiky Praze 1, budeme si vyměňovat názory.
 • O všech důležitých politických rozhodnutích budeme veřejnost informovat co nejdříve.
 • Dohlédneme na podmínky transparentního výběrového řízení na funkci tajemníka radnice a na vedoucího stavebního úřadu. Ve spolupráci se stávajícím tajemníkem, a také napříč celým politickým spektrem, dohlédneme na realizaci a výběr takových osobností, které převezmou plnou odpovědnost za svěřenou oblast a budou zárukou profesionality.
 • Zpřehledníme webové stránky Praha 1 tak, aby v nich byly snadno dohledatelné důležité informace o výběrových řízeních, o záměrech k pronájmům, k prodejům, k dotacím, k záborům, apod.
 • Pohlídáme, aby Praha 1 a její příspěvkové organizace nadále naplňovaly zákonnou povinnost zveřejňovat smlouvy v registru smluv a této povinnosti se nevyhýbaly. Na pochybení budeme i nadále upozorňovat a dohlédneme na zajištění nápravy.
 • Budeme spolupracovat s odborovou organizací radnice Prahy 1 a společně s ní zrevidujeme ustanovení kolektivní smlouvy, jehož výsledkem bude spokojenost úředníků a jejich motivace k pozitivnějšímu vztahu k našim občanům. Práce některých úředníků není adekvátně ohodnocena.
 • Zřídíme funkci radničního mediátora (ombudsmana) mezi úředníky a veřejností. Iniciujeme diskuzi nad zřízením funkce hlavního architekta Prahy 1, který dohlédne, že návrhy a projekty nových a nově rekonstruovaných staveb se budou konzultovat s experty všech dotčených skupin obyvatel - např. z pražských organizací vozíčkářů nebo podobných organizací sdružujících osoby s postižením. Zajistíme naplňování příslušné bezbariérové vyhlášky.
 • Zřídíme službu „úřad do domu“ – starší, nemocní nebo zdravotně postižení občané si úřední záležitosti snadno vyřídí s pomocí úředníka, který za nimi přijde domů.
 • Dohlédneme na dodržování 30-ti denní lhůty k vyřízení podnětů veřejnosti a sdělení odpovědí a reakcí ze strany radnice Prahy 1.
 • Namátkově budeme auditovat obsah odpovědí na žádosti veřejnosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • Budeme prověřovat obsah stížností a výsledky odvolání se proti úkonům radnice Prahy 1 v konkrétních záležitostech.
 • Dohlédneme, aby odpovědi na interpelace veřejnosti byly ze strany politiků odeslány do 30-ti dnů a obsahovaly informace v interpelacích vyžadované. Během zasedání Zastupitelstva prodloužíme dobu pro interpelace veřejnosti a umožníme všem, aby mohli krátce reagovat na odpovědi interpelovaných. Už žádné interpelace, na které politici odmítají reagovat a vyhýbají se tak komunikaci se svými občany.

Participace

 • Aktivní účast občanů na rozvoji Prahy 1 je pro nás klíčová. Občané budou mít možnost navrhnout svá vlastní vylepšení Prahy 1. Každoročně vyčleníme část finančních prostředků k participativnímu rozpočtu, aby občané sami navrhli a v hlasování rozhodli o rozdělení financí.
 • Ke všem důležitým rozhodnutím svoláme veřejnou debatu, vysvětlíme nejasnosti a vyslechneme si názor občanů. Zakomponování výstupů anket, referend a veřejných prezentací organizovaných, u klíčových otázek a zásadních investičních akcí v dostatečném předstihu, je pro nás nedílnou součástí rozhodování.
 • Názor občanů nás zajímá, bude brán jako důležitý poradní hlas každého významného projektu.
 • Spustíme agendu občanských podnětů. Veřejné vedení agendy umožní širokou diskuzi občanů, iniciativ, spolků, odborníků, zastupitelů. Zásadní podněty budou předkládány na jednání komisí a výborů. Jejich závěr bude doporučující pro rozhodování Rady a Zastupitelstva.
 • Obnovíme komisi pro participaci, jejíž statut rozšíříme směrem k větší akčnosti a odpovědnosti za realizace na území Prahy 1.
 • Nově prosadíme veřejnou diskuzi před schvalováním rozpočtu městské části na příští období.

Průhledné a odpovědné hospodaření

 • Zveřejníme všechny informace týkající se veřejného majetku. Občan má právo vědět, o čem Zastupitelstvo rozhoduje za jeho peníze.
 • Na webové stránce zveřejníme realizované platby Prahy 1 a všech jejich příspěvkových organizací, a to ke všem dodavatelům až do úrovně jednotlivých dokladů, tzv. rozklikávací rozpočet. Občané tak budou moci vidět, za co konkrétně Radnice finanční prostředky vydává.
 • Nadále budeme požadovat majetková přiznání politiků. Všichni naši zvolení zastupitelé se podpisem zaváží dodržovat Etický kodex člena Zastupitelstva a budou ho dodržovat.
 • Zrevidujeme pravidla pro filmaře, zejména pro parkování jejich techniky na území Prahy 1. O parkování filmové techniky a o natáčení bude mít organizátor povinnost informovat obyvatele žijící v dané lokalitě písemnou informací vloženou do poštovních schránek obyvatel, v blízkosti jejich domovů bude nutné zajistit adekvátní počet náhradních parkovacích míst – např. na komerčních parkovištích bez poplatku pro občany Prahy 1 po celou dobu záboru veřejného prostranství.
 • Pravidla parkování k realizaci svatebních obřadů upravíme ve výraznější prospěch občanů Prahy 1. Snoubenci s trvalým pobytem na Praze 1 na celém území Prahy 1 nově nebudou platit v rámci svatebního obřadu poplatek za zábor veřejného prostranství.
 • Veřejné peníze poskytneme jen transparentním subjektům, s vyloučením střetu zájmů a s čitelnou vlastnickou strukturou.

Veřejné zakázky

 • Zásadní projekty a rozvojové cíle Prahy 1 budeme zveřejňovat s dostatečným předstihem, a organizovat veřejná setkání a ankety tak, aby se informace dostaly k co největšímu počtu obyvatel. Nebudeme se bát realizovat i místní referenda. Nezapomeneme ani na účast zástupců zvlášť zranitelným skupin obyvatel / s postižením, senioři a další/.
 • Parametry soutěžení veřejných zakázek rozšíříme o předem definované kvalifikační předpoklady pro garanci co nejvyšší kvality její realizace. Nejlevnější neznamená vždy nejlepší.
 • Prosadíme povinnost otevřených řízení při výběru dodavatelů veřejných zakázek malého rozsahu, tedy i u zakázek, u kterých to výslovně neukládá zákon. Budeme zakázky zveřejňovat zejména mimo období svátků a prázdnin, budeme využívat dostatečně dlouhé lhůty pro podání nabídek. Požadavky na zakázku stanovíme přiměřeně její složitosti a velikosti, aby nedocházelo ke zbytečnému omezení počtu soutěžících.
 • Budeme usilovat o efektivní digitalizaci řízení a na webové stránce Prahy 1 zavedeme předběžná oznámení, vč. nadlimitních i podlimitních veřejných zakázek, a to se všemi náležitostmi – včetně veškerých informací o zadávacích kritériích. Skončíme se zakázkami „šitými na míru“.
 • Budeme nekompromisně dohlížet na naplňování zákonné povinnosti zveřejňovat ve Sbírce listin účetní závěrku za posledních 5 let, na transparentní vlastnická strukturu žadatelů a na zabránění střetu zájmů. Soutěžit umožníme jen těm, kteří zveřejňují koncové vlastníky.

Dotační politika

 • Transparentními dotačními procesy a digitalizací pozitivně ovlivníme počet a kvalitu zájemců. Klientelismus ani korupce u nás nemá místo.
 • Informace o dotacích budeme zveřejňovat uživatelsky dostupně na webu radnice. Budeme zveřejňovat údaje o úspěšných i neúspěšných projektech a žadatelích. Veškeré výsledky dotačních řízení srozumitelně odůvodníme.
 • Budeme usilovat, aby část dotační a výběrové komise byla obsazeny odborníky a těmi, kteří mají s danou oblastí prokazatelnou zkušenost.
 • Zrevidujeme a zaktualizujeme podmínky dotací ve prospěch těch, kteří svoji aktivitu směřují primárně na zkvalitnění veřejného prostoru pro občany Prahy 1 s citlivostí k historickému kulturnímu dědictví, a dodržují zásady udržitelného rozvoje mezi něž patří i bezbariérovost.