PRAHA 1 – zprávy z kanceláře radního pro majetek a bytovou politiku.

22. 12. 2018
PRAHA 1 – zprávy z kanceláře radního pro majetek a bytovou politiku.

Milí sousedé a kamarádi, uplynulo čtrnáct dnů od mé poslední zprávy, kdy se opět pokusím shrnout část z toho podstatného, co se událo na úřadě a to v souvislosti s moji osobou a s gescí, kterou mám tu čest zastupovat.

Jsem rád, že se pomalu tvoří tým, který bude spolupracov at nejen om se mnou, ale i s úředníky z Odboru technické a majetkové správy (OTMS), který zajišťuje pro Prahu 1 ročně příjem přesahující tři čtvrtě miliardy. Jistě i díky tomu chápete, jakým společně s mým týmem čelíme tlakům a nátlakům, proti kterým budu své lidi chránit. Kdo by měl přeci jen tendenci těmto svodům podlehnout, tak nemá v nově budovaném týmu místo a nemá místo ani na radnici.

 • Mými asistenty jsou Radka Charvátová (pracovní náplň: vedení a spravování databáze, studium, příprava a zpracování materiálů, spolupráce s odděleními z OTMS a FIN, evidence dle databáze v rozsahu působnosti OTMS, spravování e-spisu, vč. zajišťování úkolů z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1, zajišťování zveřejňován&i acute; s mluv v registru MVČR, v ojedinělých případech zastupování při jednání s občany Prahy 1, rešerše a ověřování informací, zajišťování agendy v systému GINIS, aj.), Jozef Helmeczy (zabývající se problematikou SVJ, dále Poliklinikou Palackého, v ojedinělých případech zastupováním při jednání s občany Prahy), Gabriela Němečková (se zodpovědností za administrativní procesy a sekretariát, za evidenci materiálů a přípravu jejich dílčích podkladů). Další moji spolupracovnicí a důležitou podporou je JUDr. Michaela Šubrtová, která spolupracuje s právním oddělením, také zajišťuje mně a celému mému týmu podporu v oblasti právn&i acute; a to nezávisle na právní agendě související s úřadem. Od 1. ledna 2019 se stane součástí našeho týmu JUDr. Jaroslava Solařová, která bude odpovědná za realizaci zakázek malého rozsahu v rámci Odboru technické a majetkové správy, za podporu smluvní dokumentace k projektu „Granty na obnovu domovního fondu“, za podporu smluvní dokumentace k Poliklinice Palackého, a bude zodpovědná za přípravu podkladů do Rady MČ Praha 1). Další osobou, která v lednu doplní náš tým, bude analytik, jehož jméno již znám, ale bohužel ještě nebyla možnost ho představit mým kolegům, proto si jméno ponechám zatím pro sebe. Ten bude připomínkovat a tvořit návrhy, rešeršovat mate ri&aacut e;ly, bude koordinovat procesy v rámci OTMS a s příslušnými komisemi z MČ Praha 1, příp. i s komisemi z MHMP, bude tvořit analýzy a připravovat výstupy, připomínkovat dokumenty, navrhovat revize smluvní dokumentace, pomáhat při strategickém řízení, revidovat příkazní smlouvy se správcovskými firmami, bude evidovat a spolupracovat s OTMS při pasportizaci, bude spolupracovat při vypracování systému dostupného bydlení a při vytvoření nových zásad v rámci „výjimečného“ privatizačního procesu.
 • Jsem si vědom, že některá rozhodnutí současné koalice způsobí negativní reakce, jako je např. přehodnocení a důsledné prověření procesu privatizace. Způsobí to u některých zklamání a pocit nespravedlnosti. Je to ale jeden z nástrojů, jak se pokusit o to, aby se z Prahy 1 nestal skanzen podobný těm, které vidíme již nyní v centrech jiných metropolí. Bude velmi složit& eacute; a zdlouhavé posuzovat individuální případy. Jsem však stejného názoru, jako většina mých kolegů z koalice, že není vhodné se zbavovat a prodávat městský majetek a pokud, tak pouze v jasně definovaných případech s přísnými pravidly, aby se několik chytráků neobohacovalo dále na úkor Prahy 1.
 • Dobrou zprávou pro občany a majitele nemovitostí na Praze 1 je skutečnost, že byl schválen projekt, který jsem předložil uplynulé úterý na Radu. Jedná se o „Granty na obnovu domovního fondu pro rok 2019.“ Projekt , který byl v Praze poprvé vyhlášen v roce 2007 zásluhou Moniky Mlejnkové a MUDr. Votočka a těší se na Praze 1 značné oblibě. Jsem rád, že kol egov&eac ute; z Rady, přes pochybnosti a připomínky, mnou předložený návrh schválili. Majitelé bytů na Praze 1 tak mohou do 8.3.2019 předložit projekt na opravu vnějšího pláště domu, vč. oken. Komise následně vybere a orgánům MČ Praha 1 doporučí, komu a jak velká částka bude z grantu poskytnuta. Do rozpočtu 2019, který se bude schvalovat zřejmě v březnu 2019, bude navržena částka 20 mil. Kč na pokrytí těchto oprav. Uchazeči budou moci získat dotaci až 50% vynaložených nákladů, v max. možné částce 1,5 mil. Kč. Podmínkou je např. ukončení stavebních prací do 31.10.2019. Nově je důvodem pro možné vyloučení z programu stav, kdy v objektu je provozováno krátkodobé sdílené ubytování, které obtěžuje st&aac ute;vaj& iacute;cí obyvatele. Na Praze 1 se tak může výrazně zredukovat počet zájemců o tento grant. Zajímavé bude sledovat kolik je takových případů, kdy v domě není provozováno krátkodobé ubytování.
 • 10.12.2018 proběhlo 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1. Připomínám, že kdo nemohl přijít osobně, mohl sledovat zasedání online. Měl jsem pouze jeden předložený bod, který se týkal opravy chyby, která nastala během zářijového zasedání zastupitelstva a to u prodeje bytové jednotky na adrese Bolzanova 7. Byt o velikosti 168,2 m2 byl prodán v rámci privatizace za cenu 5.0 29.920 K č. V původním přijatém usnesení byla chybně uvedena částka o 20 tis. Kč vyšší. Dále jsem na tomto zasedání zastupitelstva navázal na mé dřívější interpelace ještě v roli občana Prahy 1. Tentokrát jsem směřoval interpelaci z pozice radního a to směrem k zastupiteli Oldřichu Lomeckému. Bohužel, dle následného upozornění zastupitele Bureše z ODS, jednací řád neumožňuje, aby zastupitelé interpelovali řadové zastupitele. I přesto by mne zajímaly odpovědi, z jakého důvodu se zastupitel Lomecký v období od 6.10. – 19.11.2018 neřídil pokyny ředitelky Magistrátu hl. m. Prahy, aby odložil v rámci majetkových úkonů veškerá právní jednání, aby nedošlo k maře n&iacute ; účelu dozoru a předešlo se tak vzniku majetkové škody. Dozor byl realizován na základě mého upozornění, kdy dosluhující Rada minulého volebního období, bohužel jako kolektivní orgán (TOP09, ODS, ČSSD), realizovala jednu lumpárnu za druhou. I přes výzvu ředitelky Magistrátu starosta Lomecký v uvedeném mezidobí svým podpisem upravil formu nájmů u několika nájemních vztahů. Uvedl jsem např. nebytový prostor na adrese Vodičkova 32, který je pronajímán za 12.000 Kč/měs. při ploše 186 m2. Zastupitelům jsem ukázal znalecký posudek, který jsem si nechal vypracovat přímo pro tento nebytový prostor. Cena obvyklá vycházející z posudku přesahuje částku 64.000 Kč/měs. s ohledem na v minulo sti při jaté usnesení, na základě kterého došlo k uzavření nájemního vztahu, a dále s odkazem na nemožnost vypovědět nájemní smlouvu do 30.11.2023, tak mohla naší městské části vzniknout škoda přesahující 4 mil. Kč. Dále jsem se tázal zastupitele Lomeckého, jak při změně formy nájemního vztahu k uvedenému nebytovému prostoru, kdy byla změněna doba neurčitá na určitou, zohlednil skutečnost, že MČ Praha 1 na rekonstrukci prostor investovala částku přesahující 3 mil. Kč. Obávám se, že reakci neobdržím. Tak, jako jsem ji neobdržel často jako interpelující občan Prahy 1 ( rebelující J). Kromě uvedeného jsme na zasedání zastupitelstva zvolili nové přísedící k Obvod n&iacute ;mu soudu pro Prahu 1, schválili jsme rozpočtové provizorium na rok 2019, zvolili jsme členy Finančního výboru a Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku a zvolili jsme také předsedu Kontrolního výboru. Ten se svým zvolením automaticky stává účastníkem zasedání Rady MČ Praha 1.
 • Od mého zde posledního zveřejněného příspěvku se uskutečnily dvě zasedání Rady MČ Praha 1, kde došlo k přijetí usnesení k mnou předloženým bodům. Pronajali jsme část pozemku pro společnost Rudolf Jelínek, který rekonstruuje vilu U Lužického semináře (domeček po Slávce Budínové), vypůjčili jsme dvorečky a to pro SVJ na adresách Kozí 12, Anežsk&aacut e; 6, Hr oznová 5, Masná 19. Dále jsme vydali usnesení, ve kterém jsme se vyjádřili s výhradou k pronájmu pozemku pro společnost Pražské Benátky, která realizuje např. akci Navalis. Jedná se o iniciátora lodě pro bezdomovce s názvem Hermes. Dále bylo rušeno výběrové řízení na odstraňování a překrývání graffiti pro rok 2019 s tím, že se zreviduje předložená dokumentace. Byl bych rád, kdyby se tento projekt v roce 2019 zrealizoval.
 • V plánu ekonomické činnosti pro rok 2019, která se týká agendy, kterou zastřešuji, byl schválen hospodářský výsledek 320 mil. Kč, při nákladech 356 mil. Kč, a výnosech 677 mil. Kč. Mezi náklady patří mj. opravy a udržování majetku, Poliklinika Palackého, Janov – místo, kam jezdí školy z Prahy 1 na školu v přírodě, dále odměny spr á vcům v domech MČ Praha 1, platby SVJ, aj. Do výnosů jsou zahrnuty nájemné a prodeje. • Průběžně pracujeme na personálním složení Komise pro obecní majetek a Komise pro bydlení. Oběma komisím předložím návrh jejich agendy, který jsem vypracoval ve spolupráci s Odborem technické a majetkové správy.
 • Mám radost z pravidelných schůzek majetkové komise (tzv. MAPY), neboť díky informacím od vedoucích oddělení z OTMS se rychleji seznamuji s problematikou a taktéž s jednotlivými případy.
 • Byl jsem obeznámen s problematikou Werichovy vily a kavárnou, která je její součástí, dále s ateliérem Hany Wichterlové, a se záležitostmi týkajících se probíhajících soudním případů v souvislosti s majetkem Prahy 1.
 • Přišly mi podněty od občanů a to týkajících se např. havarijních stavů bytových a nebytových prostorů, seznamoval jsem se s požadavky na prodlužování nájemních vztahů u bytových i nebytových prostorů. Obrací se na mne občané Prahy 1 i podnikatelé, kteří cítí různé nespravedlnosti a křivdy ze strany našeho úřadu. Přicházejí často s velice důležitými podněty. U některých stížností se však jedná o zkreslené informace. Existují však případy, kdy po předložení dokumentů vidím, že mohlo dojít k pochybnostem na straně úřadu. Proto k většině podnětů přistupuji odpovědně a jsem rád, že kolegové jsou ochotni mi odpovídat na dotazy a předkládat potřebné materiály. Bohužel těchto případů jsou velké desítky a všechny kolegy a spoluobčany žádám o shovívavost a porozumění. Co se nedělalo roky nelze zvládnout za pár dnů a týdnů.
 • Ze zajímavých setkáních bych uvedl např. setkání: s paní Farys (nájemnice bytu), s panem Sčevkem (nájemník nebytových prostor), s paní Zemanovou (nájemnice nebytového prostoru), s panem Poldenem (občan), s prof. Arenbergerem (občan), s panem Kůlou (nájemce pozemku), s panem Svobodovu (občan), s JUDr. Helmovou, která externě pro radnici zajišťuje právní servis. Opět jsem se účastnil mnou vybraných schůzí SVJ. Jako příklad bych uvedl SVJ U Obecního dvora 5, kde vyvstal typický problém s krátkodobým ubytováním, ale také s nájemníkem, kterému byl přidělen tzv. sociální byt. Jsem rád, že jsem se mohl osobně seznámit s ateliérem Hany Wichterlové. Díky své gesci jsem se prozatím pasivně účastnil schůzky, při které je řešen požadavek ze strany Filosofické fakulty Karlovy univerzity, aby MČ Praha 1 dala souhlas se změnou stavby na ul. Opletalova.
 • Největší radost mám z týmu, který se kolem mne vytváří a také z jiných osob pracujících na úřadě, kteří jsou ochotni naslouchat a diskutovat. Jsem týmový hráč a věřím v tým. Neloajalita, nefér jednání, podvody a intrikaření nemá v našem týmu místo a já věřím, že postupně pocítí tento po sun i ob čané Prahy 1. Kdo nepochopí, že naší prací je služba, nebude mít v týmu místo. Naopak ten, který bude ctít tyto zásady (plus pracovitost, abych nezapomněl), bude platným členem a kolegou, za kterého se budu bít jako drak. Šanci by měl dostat každý. Konec hlášení.

David Bodeček - radní pro majetek a bydlení (foto je k tomuto příspěvku v příloze).

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články